Persberichten

RTL en John van den Heuvel reageren op artikel FTM over 'Ontvoerd'

Persberichten

Naar aanleiding van het artikel over het programma Ontvoerd op de site FTM voelt RTL de behoefte te benadrukken dat RTL achter het programma staat en alle vertrouwen heeft in de wijze waarop John van den Heuvel dit programma maakt. RTL heeft alle medewerking verleend aan FTM. Het twee uur durende face to face interview met John van den Heuvel is, ondanks gemaakte afspraken en toezeggingen, niet terug te lezen op de site. Ook de feitelijke onjuistheden die RTL met FTM heeft gedeeld, zijn op een enkele na niet overgenomen.

Klik hier om het complete interview met John terug te lezen en hier voor de feitelijke onjuistheden van de reconstructie.

Internationale kinderontvoering is een groot maatschappelijk probleem. RTL is het programma ‘Ontvoerd’ begonnen, omdat het aantal ontvoerde kinderen uit Nederland schrikbarend hoog is. In de reconstructie van FTM is ons duidelijk geworden dat er een interne discussie is gevoerd tussen ambtenaren van BZ en Justitie over het programma. Noch RTL, noch John van den Heuvel zijn tot op heden betrokken in deze discussie.

John en zijn team maken ‘Ontvoerd’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met een belangrijk doel: ontvoerde kinderen die soms onder schrijnende omstandigheden worden vastgehouden in het buitenland terug te brengen naar hun, door de rechter, toegewezen voogd.

John zet bij het maken van ‘Ontvoerd’ te allen tijde het belang van het kind voorop, staat continu in contact met de verschillende instanties én handelt in de wetenschap dat deze zaken zeer gevoelig zijn en dus een zorgvuldige aanpak verdienen. Daar gaan maanden en soms jaren van voorbereiding aan vooraf. Er komen op de redactie meer zaken binnen dan er afleveringen zijn. John en zijn team nemen daarom ook zaken in behandeling die niet op tv te zien zijn.

Het terug geleiden van kinderen is een gevoelig proces, daar zijn ook wij ons van bewust. Het programmateam heeft daarom altijd contact met de instanties om de juiste afwegingen te maken. De discussie over de werkwijze gaan wij graag aan, want internationale kinderontvoering is een groot maatschappelijk probleem dat alle aandacht verdient. Wat RTL met het programma beoogt te doen is het probleem zichtbaar en nog meer bespreekbaar maken.

John van den Heuvel reageert: "Ik heb kennis genomen van het artikel op FTM over het programma 'Ontvoerd'. Hoewel ik veel tijd en moeite heb gestoken in het beantwoorden van de vele vragen van de betreffende journalist, ben ik teleurgesteld in de strekking van het artikel. Het is tendentieus, vooringenomen en op vele punten feitelijk onjuist. Ik betreur het zeer dat het artikel ten onrechte de indruk wekt dat het programma in sommige gevallen onzorgvuldig zou zijn geweest en niet altijd de belangen van de betrokkenen voor ogen heeft gehad. De beschuldiging dat met het programma de belangen van kinderen zijn geschaad of erger, is infaam en wordt totaal niet onderbouwd met feiten. 'Ontvoerd' heeft in een aantal zeer complexe zaken van internationale kinderontvoering onderzoek gedaan en getracht in nauw overleg met de autoriteiten tot een redelijke oplossing te komen. Dit is in veruit de meeste gevallen gelukt. Het is bijzonder jammer dat de journalist in niet één zaak de moeite heeft genomen te informeren naar de mening van de ouders en kinderen die we in vier seizoenen 'Ontvoerd' terzijde hebben gestaan. Van een gedegen journalistiek onderzoek is geen sprake en van hoor en wederhoor bij alle partijen evenmin. Het aanjagen van de site is blijkbaar belangrijker dan waarheidsvinding. Ik kan derhalve niet anders dan me te distantiëren van dit artikel."